Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7999 65f9 390
Reposted fromkotowate kotowate vialittlefool littlefool
8726 d9aa 390
Reposted fromcziczi cziczi viakonwalia konwalia

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viakonwalia konwalia
7225 0b90 390
Reposted fromtwice twice viakonwalia konwalia
6112 be00 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viakonwalia konwalia
8359 b398 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
2210 1408 390
Reposted fromrol rol viakonwalia konwalia
5415 959f 390

asherdashery:

doityourselfproject:

Apple pie with roses (x)

oH…

Reposted fromPoooly Poooly viakonwalia konwalia
3214 ced0 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatoc toc
2218 bf45 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viamiimi miimi
Teza, którą trzeba przyjąć
Prawda, z którą trzeba będzie żyć
Świnia pozostanie świnią
I nie zmieni tego nic
— Coma- Pożegnanie z mistrzami
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viatysiace-mysli tysiace-mysli
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viatysiace-mysli tysiace-mysli
6249 2a04 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatysiace-mysli tysiace-mysli
7916 0be3 390
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
Reposted fromunr-eal unr-eal viatysiace-mysli tysiace-mysli
Reposted fromanks anks viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl