Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacristinaa cristinaa
1490 36fa 390
Reposted fromEllaElla EllaElla viamiciabdsm miciabdsm
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaschulz23 schulz23
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viaalwayshappy alwayshappy
3458 a528 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viaalwayshappy alwayshappy
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaalwayshappy alwayshappy
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaNoemiJustine NoemiJustine
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viaNoemiJustine NoemiJustine
7880 0c5a 390
"Ości" 14
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viairmelin irmelin
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
Reposted fromoopepe oopepe viairmelin irmelin
4504 41ad 390
Reposted frommaniamania maniamania viairmelin irmelin
7680 4e7e 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viajoannem joannem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl